ΑΝΕΛΚΥΣΗ PERAMARE

Ανέλκυση του σκάφους του Ομίλου «ΠΕΡΑΜΑΡΕ» για την ετήσια συντήρησή του στον χώρο του Ομίλου 16-03-2013.