ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Όλα τα δελτία Τριγώνου και Ανοικτής Θαλάσσης (χάρτινα) θα πρέπει να αντικατασταθούν με ηλεκτρονικά μέχρι 30 Ιουνίου 2013.
Πατείστε εδώ για να δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.
Πατείστε εδώ για την αίτηση εγγραφής Αθλητών Ανοικτής Θαλάσσσης.
Πατείστε εδώ για την αίτηση εγγραφής Αθλητών Τριγώνου.
Τονίζουμε ότι η φωτογραφία πρέπει να είναι «τύπου διαβατηρίου» και να είναι σε CD, ξεχωριστό για κάθε αθλητή/τρια.