Σχολή

Από τον Οκτώβριο του 2002, όταν και ενεργοποιήθηκε η Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης του Ν.Α.Ο.Π., ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων ήρθαν κοντά στο άθλημα της ιστιοπλοΐας, γνώρισαν τα μυστικά της και αγάπησαν όσα έχει να προσφέρει.

‘Ηδη, το τέλος του 2017 θα βρει περισσότερους από 500 μαθητές να έχουν περατώσει επιτυχώς τον κύκλο σπουδών της εξ’ αρχής και να είναι κάτοχοι διπλώματος.

Τα μαθήματα, θεωρητικά & πρακτικά, είναι διάρκειας 2 μηνών και σύμφωνα με τα πρότυπα σχετικής εγκυκλίου του ΥΕΝ.

Για την πληρέστερη και αρτιότερη παράδοση των θεωρητικών μαθημάτων χρησιμοποιούνται μοντέλα ιστιοπλοϊκών σκαφών, Η/Υ, οπτικοακουστικά μέσα και βιβλιογραφία.

Η θεωρητική εκπαίδευση των μαθητών των Σχολών του Ν.Α.Ο.Π. πραγματοποιείται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες πληρούν τις υπό του Υπουργείου Παιδείας προδιαγραφές.

Μετά από εξετάσεις χορηγείται δίπλωμα με το οποίο οι κάτοχοι έχουν τη δυνατότητα να κυβερνήσουν Ιστιοπλοϊκό σκάφος.

Από το 2009 ο Ν.Α.Ο.Π. προέβει στην αγορά ιστιοπλοϊκόυ σκάφους ανοικτής θαλάσσης διαμορφωμένο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Οι απόφοιτητοι έχουν την ευκαρία να δοκιμάσουν αντοχές και γνώσεις με τον αμεσότερο τρόπο, λαμβάνοντας μέρος σε αγώνες ΙΑΘ.

Μεγάλο μέρος από τα πληρώματα των σκαφών του Ομίλου προέρχονται από την Σχολή, ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο διπλωματούχοι μαθητές λαμβάνουν μέρος σε αγώνες.